Общи условия

 1. Общи положения и приложимост

Тези общи условия се отнасят за всички резервации, извършени от клиент – физическо, юридическо лице или друго правно образувание, в хотел Трявна лейк с фирм на управление „ЛИЕМ9“ ООД  ЕИК 207682160, ДДС № BG 207682160,  със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Русе, ул. Муткурова № 5, вх. 1, ет. 2, ап. 1, реализирани чрез уеб сайта  https://tryavnalakehotel.bg/, call center и хотелски мениджъри (заедно всички наричани “Сайт”“Уеб сайт”“Интернет страница”), предлагаща хотелиерските ни услуги. При извършена резервация за настаняване в хотел с или без изхранване настоящите условия представляват договор за хотелиерска услуга по смисъла на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, сключен между “ЛИЕМ9“ ООД и ГОСТА. Законът за туризма се прилага съответно с относимите разпоредби. Договорът между “ЛИЕМ9“ ООД и ГОСТА се счита за сключен при потвърждаване на резервацията от страна на хотел Трявна лейк. С извършването на резервация Вие потвърждавате и приемате настоящите Общи условия за резервиране и уговорените в тях срокове за настаняване и плащане, анулиране на резервации и т.н. Настоящите условия за резервации задължават хотел Трявна лейк да осигури заявената от ГОСТА резервация според предоставените от него чрез резервационната форма данни за име на ГОСТА или гостите, хотел, период, брой нощувки, брой възрастни и брой деца и тяхната възраст. Следва да се запознаете и съгласите с Общите условия и Политиката за сигурност, приети от хотел Трявна лейк, за да приключите резервацията.

 1. Влизане в сила

Настоящите Общи условия са обвързващи за хотел Трявна лейк – от една страна, и лицата, приключили резервация чрез сайта или и call center, респ. лицата, от името на които е извършена резервация в хотела (“ГОСТ/И”, “Вие”) – от друга. Общите условия влизат в сила и са обвързващи за ГОСТА от момента на получено от последния потвърждение по имейл за резервацията, като задълженията на хотел Трявна лейк възникват от момента на получено пълно или частично плащане по направената резервация. В случай на резервация от името на юридическо лице или друго образувание, страна по договора е юридическото лице, съответно другото образувание. Когато резервация е направена от клиент в полза на друго лице или други лица, страна по договора с хотел Трявна лейк са всички пълнолетни лица, които ще се ползват от услугата, като лицето, извършило резервацията, е солидарно отговорно за задълженията на ГОСТА/ГОСТИТЕ.

 1. Основни дефиниции

“Гост” е физическо лице (в това число и турист), което реално използва услугите на хотел Трявна лейк и или е извършило лично или чрез клиент резервация в хотела. Гостът е страна по договора с хотел Трявна лейк.

“Клиент” е лице, което е направило резервация в хотел, управляван и администриран от хотел Трявна лейк. Клиент може да бъде гостът, но и негов представител или пълномощник, който няма да използва услугите лично.

“Турист” е физическо лице, което лично или чрез клиент е извършил резервации в хотел Трявна лейк и или използва услуги, предлагани от хотел Трявна лейк, представляващи туристически пакет.

“Хотелиерска услуга” е услуга, представляваща настаняване в хотела с или без изхранване.

“Допълнителна услуга “ е услуга, която хотел Трявна лейк, предоставя на ГОСТА като, но не само: паркинг МПС; рент-а-кар; услуги, предоставяни в хотела и др.

“Резервация” е действие по попълване на данни от ГОСТА или трето лице (клиент) в резервационен формуляр по електронен път или елктронна поща, по силата на което хотел Трявна лейк и ГОСТЪТ сключват договор от разстояние за предоставяне на хотелиерска услуга с или без включена допълнителна услуга.

“Форсмажорно обстоятелство” и “Непреодолима сила” са явления, актове, действия или бездействия, настъпили в района на мястото на настаняване, които не могат да се предвидят или избегнат от страна по договора или трети лица, които имат отношение към изпълнение на услугата (партньори на хотел Трявна лейк, авиокомпании и др.), като стачки, военнополитически конфликти, терористични действия, природни бедствия, военни действия, пожар, земетресение, наводнения, правителствени забрани, актове и др.

„Корпоративна отстъпка/и“ са е отстъпка, определена от хотел Трявна лейк, на база договорни и/или партньорски отношение с юридическо лице или друго образувание. Тя е определена и орегулирана във вътрешна заповед на хотел Трявна лейк. Лицето трябва да се легитимира, че е служител на компанията, по линията на която той ползва определената отстъпка.

 1. Извършване на резервация

При извършване на резервация за настаняване КЛИЕНТЪТ следва да попълни определени данни в електронната резервационна система. Резервациите може да изискват допълнителна информация за туриста/туристите и избраните услуги. Цялата персонална информация, която се въвежда във формулярите за резервация, се използва само и единствено за нуждите на изпълнение на резервацията. При попълване на изискуемата информация (лични данни, период на престой, място за настаняване, брой гости), системата за резервации генерира информация за резервацията, в това число борд за изхранване, както и възможност за коментар за специални изисквания на ГОСТА.. Желанията на ГОСТА се изпълняват по възможност от страна на хотелиера.

Резервация се извършва след запазване на броя нощувки, броя гости и попълване на резервационната форма в сайта. Имайте в предвид, че това не е пълна резервация, а само запитване за такава. След като получим вашето запитване, ние ще се свържем с вас по телефон или e-mail за да потвърдим Резервацията. Копие, на това, което сте избрали ще получите на e-mail. В случай, че поради технически причини тези документи не бъдат генерирани, моля свържете се с нас и ще ги изпратим незабавно. Хотел Трявна лейк  +359 899980802 или email: reception@tryavnalakehotel.bg

 1. Потвърждаване на резервацията

Незабавно след получаване на запитване за резервацията, но не по-късно от 48 часа от извършването й клиентът ще получи на посочения от него електронен адрес (имейл) информация за резервацията, ведно с основните данни за същата.  Условията на резервацията (за период на настаняване, цена, плащане, условия за анулиране и промяна) са обвързващи за ГОСТА от момента на нейното потвърждаване по телефон или e-mail.

 1. Цена на резервацията и начин на плащане

Цените на услуги, предлагани от хотел Трявна лейк, са в български лева и с включени всички данъци, в това число туристически данък и ДДС. Цената на избраната услуга се посочва при извършване на резервация, като в определени случаи може да бъде конвертирана ориентировъчно от български лева в евро. Цените се заплащат в лева при настаняване. Настаняване за деца от 0 до 1,99 год. не се таксува и същите не се описват като самостоятелни гости, а информация за тях следва да се впише от клиента в категория “Коментар” при резервация. За деца от 2 до 11.99 г. се прилагат специални отстъпки. За да използвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите броя на децата, като системата автоматично изчислява цената на резервацията. Деца до 11.99 години се третират като деца, а деца, навършили 12 години се третират като възрастен. В случай, че информацията е некоректна, ГОСТЪТ заплаща разликата до пълната стойност на резервацията по цени на рецепция към момента на настаняване.

Заплащането на резервации и други услуги се извършва еднократно или разсрочено според конкретното предложение, което разглеждате. Начинът на плащане е посочен в самата обява, както и в имейла, потвърждаващ резервацията. Цената включва указаните в резервационния формуляр услуги за конкретен период на настаняване, избрани стаи и брой гости. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включено изхранване, е упоменато изрично в заявката.  Приемаме плащане по следните начини:

 • С кредитна или дебитна карта;
 • Еpay.bg
 • С банков превод:

Банкова сметка в ЛЕВА

Титуляр: „ЛИЕМ9“ ООД

Банка ДСК (ДСК)
BIC: STSABGSF

IBAN: BG49STSA93000030587673

ОСНОВАНИЕ: РЕЗЕРВАЦИЯ № ______

При плащания, различни от банков превод, транзакцията се обработва от платежни институции и хотел Трявна лейк не получава каквито и да е данни за Вашите кредитни или дебитни карти.

Хотел Трявна лейк издава на посочено от клиента/госта лице фактура за услугата след получаване на плащане при необходимост. При периодични плащания се издава фактура за всяко плащане поотделно.

Характеристиките или цените на услугите могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които хотел Трявна лейк предварително се извинява на своите потребители и клиенти и уведомява, че не носи отговорност при допуснати грешки.

6.1. Заплащане на капаро /В ПРОЦЕС НА ДОБАВЯНЕ/

Плащане с дебитна/кредитна карта:

    • Плащане с дебитна/ кредитна карта през PAY BY LINK на ДСК.
    • Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
    • Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
    • От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 2000,00 лева.
    • Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
    • При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.
 1. Промоции – намаления, отстъпки и пакетни цени

Хотел Трявна лейк запазва правото си да обявява промоционални цени. Промоционалните оферти са в сила само за новорезервирали гости, при съответните условия, и не могат да бъдат повод за искане от страна на ГОСТА за редуциране на цената или основание за рекламация. В случаите когато на сайта на хотел Трявна лейк са предложени специални оферти (по-ниски цени) за определен хотел и период, платените суми не подлежат на връщане (Non refundable). Моля, преди да резервирате, да проверите внимателно условията на офертата.

 1. Политика за анулиране на резервации

8.1. Анулиране на резервация от ГОСТА

Ако друго не е посочено в резервацията, същата може да бъде отказана (анулирана) в срок до 30 дни от датата на потвърждаване на резервацията. Моля, преди да резервирате, да проверите внимателно условията на резервацията.

Анулирането следва да стане чрез изпращане на имейл: reception@tryavnalakehotel.bg Заявката следва да съдържа номера на резервацията, както и данни за гостите и датите на престой.

8.2. Анулиране на резервация от хотел Трявна лейк

Хотел Трявна лейк може едностранно и без да дължи обезщетения и неустойки да анулира резервация при:

 • при възникване на обстоятелства, възпрепятстващи хотел Трявна лейк да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от дружеството причини (забрана или друг властнически акт, природни бедствия в района на хотела, епидемична обстановка и др.) – в този случай хотел Трявна лейк ще предложи на ГОСТА услуга от същото или по-високо качество за същите или други дати, а при отказ от страна на ГОСТА, хотел Трявна лейк има право без съгласието на ГОСТА или клиента и без да носи отговорност за това, да анулира резервацията.
 • При поведение на ГОСТ или негов придружител, което според хотел Трявна лейк или негови представители, контрагенти и служители причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други ГОСТИ, служители или партньори;

Ако хотел Трявна лейк отмени резервацията поради причини, за които отговаря, дружеството предлага на ГОСТА аналогична услуга при същите или сходни условия, като при отказ на ГОСТА.

За анулирана резервация ГОСТЪТ може да бъде информиран по имейл или по друг начин, включително по телефон.

 1. Промени на резервацията

Промени в характеристиката на услугите, цената, условията за плащане и политиката за анулиране се допускат само при условията, посочени по-долу. „Промяна може да бъде допълнително таксувана.“

9а. Промяна на дати за престой

Промяна на дати на резервация от страна на ГОСТА се допуска след изрично изявление от негова страна и ще бъде потвърдено от хотел Трявна лейк безплатно.

При промяна на дати и липса на потвърждение от отсрещната страна, в сила остава резервацията в началния й вид. Потвърждението е необходимо, за да се осигури изпълнението на услугата. Ако за новоизбрания от ГОСТА период е налична ценова оферта с по-ниска цена, същата не е приложима при промяната, освен ако страните не се споразумеят за друго. В случай, че актуалната цена е по-висока и/или новият период на резервацията е в по-скъп ценови период, ГОСТЪТ дължи доплащане на разликата.

Промяна на дати за престой от страна на ГОСТА се допуска след предизвестие от страна на ГОСТА до хотел Трявна лейк.

9б. Промяна на брой гости

Увеличаване броя на гостите по резервация от страна на ГОСТА се допуска след потвърждение от хотел Трявна лейк, че услугата може да бъде изпълнена спрямо допълнителните гости и след уговаряне на условията и размера на доплащането. Намаляване броя на гостите е допустимо без да се дължат такси и неустойки за това, ако промяната в броя е по време на срока на безплатна анулация. След този срок намаляване на броя гости се допуска само след потвърждаване от страна на хотел Трявна лейк и договаряне на условията за промяната, като при липса на съгласие хотел Трявна лейк не дължи възстановяване на платени суми.

9в. Промяна на гостите

В срок до 14 дни преди датата на настаняване ГОСТЪТ има право без заплащане на такси и неустойки с предизвестие по имейл до хотел Трявна лейк да промени имената на гостите, които ще използват услугата, като информира хотел Трявна лейк по имейл или по друг начин. В този случай не се променя броя на ГОСТИТЕ. От този момент страна по договора за услуги с дружеството е/са новите ГОСТИ. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договора, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.Хотел Трявна лейк запазва правото си да таксува ГОСТА за промяната, ако заради същата дружеството е понесло реални разходи. Промени на ГОСТА/ГОСТИТЕ след указания срок се считат за приети от хотел Трявна лейк, само при изрично потвърждаване от наша страна. При липса на потвърждение, промяната не се приема, като при неявяване на ГОСТА прилагат се правилата на Раздел 8.

9г. Промяна на цена на резервацията

Крайната цена на резервацията не подлежи на промяна, освен ако не е налице съгласие, от страна на хотел Трявна лейк и ГОСТА в писмена форма, в това число по имейл.

При следните изключения цената на резервацията може да бъде увеличена или намалена от хотел Трявна лейк, в случай че дружеството извести по имейл ГОСТА за увеличението не по-късно от 20 дни преди престоя, ведно с обосновка и изчисление на увеличението, респ. намалението:

 1. цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия, когато в предоставената туристическа услуга е включен превоз на пътници;
 2. размера на данъците или таксите върху включените в договора услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на услугите, включително туристически такси, ДДС и др; и
 3. обменните курсове, отнасящи се за заплатени туристически услуги, когато те са договорени в чуждестранна валута.

Когато увеличението на цената надхвърля 8 на сто от общата цена на услугата, хотел Трявна лейк предоставя на ГОСТА възможност за приемане на промените в разумен срок, а в случай на неприемане на увеличението ГОСТЪТ може да анулира резервацията без такси и неустойки ИЛИ да иска замяна на услугата с друга от същото или по-високо качество. В случай на анулиране на резервацията хотел Трявна лейк възстановява на ГОСТА всички получени от него суми в срок до 30 дни от прекратяването.

9д. Други промени

Хотел Трявна лейк и ГОСТЪТ могат по взаимно съгласие, в това число по имейл, да променят последователността на изпълнението на отделните услуги или началните и крайни часове на услугата – при резервации, включващи предоставянето на няколко услуги.

При евентуална значителна промяна на резервацията от страна на хотел Трявна лейк и ако промяната касае съществена част от услугата/услугите, хотел Трявна лейк уведомява за промяната в 3-дневен срок от настъпването, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на престоя. ГОСТЪТ има право да:

i/ приеме промените, което се удостоверява с допълнително споразумение към настоящия договор, което отразява тяхното отражение върху цената, или

ii/ да се откаже от услугата и да анулира резервацията, без да дължи неустойка или обезщетение.

 1. Неявяване в деня на настаняване

Ако ГОСТ не пристигне в мястото за настаняване до 22:00 часа на определената дата за пристигане и не е уведомил предварително хотела, ще бъде считан за неявил се. При неявяване на ГОСТА (No show), заплатените суми не се възстановяват, като хотел Трявна лейк запазва правото си да претендира разликата между платената част и пълната стойност на резервацията.

 1. Настаняване

Настаняването в хотелите е след 15:00 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 12:00 ч.  Всички обявени часове са в местно за дестинацията време. Резервациите се пазят до 20:00 ч. При резервации с късно настаняване след 20:00 ч. в деня на пристигането (late check in), които не са частично или напълно предплатени, се изисква предварително уведомление на рецепцията на хотела – писмено (по имейл) или устно (по телефон).

Категорията на хотела е определена според законодателството на Република България. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и може да бъде открита на следния интернет адрес: https://tryavnalakehotel.bg/

В някои от стаите има възможност за безплатно настаняване на едно дете. Възможностите са за детска сгъваема кошарка за деца до 1.99 г., която не се заплаща допълнително, или допълнително легло по формата на разтегаем диван и/или фотьол за деца от 2 до 11.99 г., което е включено в общата цена. Допълнително бебешко креватче се поставя само при заявка, която трябва да бъде предварително потвърдена от екипа на хотел Трявна лейк.

 1. Трансфер

При направена резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.

 1. Бордове за изхранване

Хотел Трявна лейк предлагат на гостите си разнообразие от бордове за изхранване. Според избора, който сте направили, можем да предложим:

Полупансион (НВ) – включва две хранения – закуска и вечеря, както и безплатни напитки по време на закуската: чай, кафе, вода. Не са включени напитки по време на вечерята.

Без хранене (Room only, BO) – включва единствено нощувка в избраното място за настаняване.

 1. Отговорност

14.1. Отговорност на хотел Трявна лейк

Хотел Трявна лейк е отговорен за всички хотелиерски услуги, предлагани от дружество, като дължи изпълнение на услугата съгласно резервацията. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи хотел Трявна лейк да изпълни услугите в съответствие с резервацията и в договорените срокове по независещи от дружеството причини, хотелът има правото да предложи компенсация (замяна) на заявенатата услуга, което се приема от ГОСТА само в случай, че е съгласен с така направената промяна на резервацията.

В случай, че за изпълнението на така предложената замяна на една услуга с друга е необходимо съгласието на всички гости по резервацията, замяната на услугата влиза в сила единствено в случай, че с нея са съгласни всички пълнолетни гости.

В случай че ГОСТЪТ приеме предложената замяна на едната услуга с друга, която има същата или по-голяма стойност от предварително заявената услуга, той изразява своето съгласие и потвърждава, че приема така предложената замяна и няма каквито и да е материални или морални претенции към хотел Трявна лейк по този повод. Когато услугата, предложена като замяна, има по-ниска стойност от предварително заявената услуга, ГОСТЪТ има право на възстановяване на разликата в стойността на предварително заявената услуга и действително предоставената услуга.

Хотел Трявна лейк не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансионат, независимо дали те са поръчани или не от госта.

Хотел Трявна лейк не носи отговорност за лица под 18 год. (деца), оставени без надзор. За да бъде престоят Ви приятен и спокоен, молим Ви, грижете се за Вашите деца!

14.2.  Отговорност на госта/гостите

ГОСТЪТ, направил резервация в хотел Трявна лейк, управляван и администриран от хотел Трявна лейк, съответно ГОСТЪТ, от името на когото е направена резервацията, се задължават да заплатят пълната стойност на заявените услуги в посочените в резервацията срокове и размери, като в зависимост от конкретния случай ГОСТЪТ е задължен да извърши пълно или частично предплащане, което изрично е посочено в самата резервация. За заплащане на резервацията отговаря всеки от гостите, както и лицето, направило резервацията, ако то е различно от ГОСТА. Отговорността на всяко от лицата е солидарна. При неплащане на резервацията в срок хотел Трявна лейк има право без да дължи обезщетения и неустойки да анулира резервацията.

Хотел Трявна лейк, при нанесени щети в мястото за настаняване и или на съоръжения към него (басейни, спортни площадки, общи части, др.) или на друго имущество, предоставено за ползване на гостите (например превозни средства), извършителят или извършителите поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. За щети, нанесени от ГОСТ, който не е титуляр на резервацията, но се ползва от услугите на хотел Трявна лейк, солидарно отговарят както ГОСТЪТ, така и лицето – титуляр на резервацията.

Парични суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по причини, за които хотел Трявна лейк не отговаря, не се възстановяват и хотел Трявна лейк не дължи никакви неустойки и обезщетения в тези случаи.

 1. Освобождаване от отговорност

Нито една от страните по договора за резервации не носи отговорност пред другата страна, ако изпълнението му е възпрепятствано поради форсмажорни обстоятелства, които засегнатата страна не би могла логично да предвиди и чиито последствия са извън нейния контрол, с изключение на уреждането на плащанията. Вредите, причинени от действието на непреодолима сила, се понасят от страната по настоящия договор, на която са причинени. Двете страни по договора предприемат съвместни действия за намаляване негативните последици в резултат настъпване на форсмажорни обстоятелства. При поява на непреодолима сила страната незабавно уведомява другата страна в писмен вид не по-късно от 7 дни от настъпване на събитието.

„ЛИЕМ9“ ООД не носи отговорност и не дължи обезщетения и неустойки при:

 • проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията, както и за специални изисквания на ГОСТА, които не са потвърдени от хотел Трявна лейк;
 • загуба на ценности, пари, документи и други вещи, оставени в стаята на хотела;
 • настъпили поради непреодолима сила вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата от хотел Трявна лейк или нейните контрагенти, в това число и при пълно или частично анулиране на резервации от страна на хотел Трявна лейк поради независими от дружеството причини; при поява на непреодолима сила гостът ще бъде незабавно уведомен в писмен вид не по-късно от 14 дни от настъпване на събитието.
 • неправилно попълване на бланката за резервация от страна на ГОСТА или негов пълномощник;
 • пълно или частично анулиране на резервации от страна на гости извън сроковете за безплатно анулиране, включително при наличие на невъзможност за настаняване от тяхна страна поради болест, лични или семейни ангажименти, промени в плановете, притеснения и др.;
 • вреди или анулации поради действия на трети лица, в това число гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи, независимо от това, че поради тези действия гостът/гостите са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга;
 • вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на гост/и, когато поради алкохолно или наркотично опиянение възпрепятства/т изпълнението на услугата или когато неизпълнението, неточното изпълнение се дължи на хулигански или непристойни прояви от страна на госта или туриста. Отговорността на хотел Трявна лейк отпада дори ако вследствие на подобно поведение гостът бъде отстранен от обект, собствен на „ЛИЕМ9“ ООД или подизпълнител;
 • услуги, които допълват туристическата програма или престоя в хотел Трявна лейк, изпълняват се от трети лица, които се оформят с отделни документи за изпълнението им – билети: самолетни билети, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии и др. В тези случаи материална и морална отговорност пред ГОСТА носи конкретният изпълнител на услугата;
 • технически аварии в мястото за настаняване или съоръженията към него, използвани от ГОСТА, поради които част от услугата или цялата услуга не може да бъде изпълнена;
 • при отказ, отклонение или пропускане от страна на ГОСТА/ГОСТИТЕ от консумацията на платени услуги;
 • разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, договорен с ГОСТА;
 • при епидемии, пандемии, гранични неуредици, властнически забрани и препоръки, поради които хотел Трявна лейк не може да изпълни част от услугата или цялата услуга.
 1. Рекламации и докладване на проблеми

В случай на възникнал проблем по време на престоя, можете да ползвате телефон: +359 899980802  (на цената на един телефонен разговор според вашия тарифен план), е-mail: reception@tryavnalakehotel.bg или да информирате по друг начин мястото за настаняване. Не се притеснявайте да се обърнете към нас и в случай, че сте изпаднал в затруднение и Ви е необходима информация относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ, намиране на транспорт от и до определена дестинация.

При неточно изпълнение на услугата, гостът се задължава да уведоми без неоправдано забавяне и не по-късно от 24 часа от узнаване за неточното изпълнение хотел Трявна лейк за несъответствието, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

Гостът има право в 14-дневен срок от ползване на услугата да направи рекламация, да отправи съобщения, искания или жалби относно качеството на предоставената услуга в писмена или устна форма на рецепцията в избраното място за настаняване, по телефон или имейл. Рекламациите се разглеждат в срок най-късно до 30 дни от получаването им, като в случай че рекламацията е основателна гостът има право на компенсация по преценка на „ЛИЕМ9“ ООД, която не може да надхвърля размера на първата нощувка.

 1. Спорове и подсъдност

Всички спорове по повод договора за туристически пакет или хотелско настаняване ще бъдат разрешавани от страните по взаимно съгласие. Ако страните не постигнат съгласие, спорът ще бъде отнесен до компетентния съд съгласно законодателството на Република България, като за приложимо право страните определят българските закони, в т.ч. Закона за туризма, Търговския закон и др. Всеки гост може да инициира производство за алтернативно решаване на потребителски спорове съгласно Закона за защита на потребителите пред Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите, със седалище гр. София, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg, e-mail: adr.sofia@kzp.bg. Процедурата е доброволна и извънсъдебна, като решението на органа за алтернативно решаване на спорове не е задължително за страните по спора. Спорове, свързани с туристически пакети, закупени онлайн, могат да се отнасят и към поддържаната от Европейската комисия платформа за разглеждане на потребителски спорове, достъпна на интернет адрес: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

 1. Лични данни

„ЛИЕМ9“ ООД и уеб сайтът tryavnalakehotel.bg прилагат цялостни технически и организационни мерки за защита на предоставяните данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. Защитата на личните Ви данни се извършва съобразно нормите на Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 1. Кореспонденция и комуникация 

Със завършване на резервацията за настаняване в хотел Трявна лейк, Вие се съгласявате да получите имейл, съдържащ информация за Вашата резервация, дестинация, оферти за допълни услуги, предлагани в хотел Трявна лейк.

За да завършите коректно и да осигурите Вашата резервация за настаняване, трябва да използвате коректен имейл адрес. Хотел Трявна лейк или нейните служители не носят отговорност и нямат задължението да проверяват грешни или некоректно представени данни, в това число имейл адреси, телефонни номера.

Хотел Трявна лейк и всички клиенти (физически и юридически лица), както и посетителите на уеб сайта, се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:

 • За хотел Трявна лейк:

„ЛИЕМ9“ ООД, ЕИК 207682160, със седалище и адрес на управление:  БЪЛГАРИЯ, гр. Русе,ул. Муткурова № 5, вх. 1, ет. 2, ап. 1

            – чрез телефон:   +359 899980802;

– чрез имейл:  reception@tryavnalakehotel.bg

            – чрез формата за контакт в уеб сайта.

 • За клиента, госта или посетителя в уеб сайта: 

            – чрез телефона, посочен от него в резервацията/кореспонденцията;

– чрез имейл, посочен от него в резервацията/кореспонденцията;

            – чрез писмо до адреса, посочен от него в резервацията/кореспонденцията;

Уведомленията и съобщенията, които страните обменят помежду си чрез електронна поща (имейл) се считат за такива в писмена форма и страните придават на същите действие на писмен документ, без да е необходимо да са подписани с електронен подпис.

При предявяването й се представя и протокол за нарушение, подписан от минимум 2 (две лица) – представители, пълномощници или служители на хотел Трявна лейк.

 1. Допълнителни разпоредби

Ако някоя от клаузите на тези правила и условия е (или стане) невалидна, неприложима или незадължителна, Вие продължавате да сте обвързани с всички останали клаузи.

В сайта може да се съдържат линкове, интернет връзки към други сайтове. Хотел Трявна лейк не носи отговорност за политиката на поверителност и условия за ползване на уеб сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Всички изображения, поместени в уеб сайта хотел Трявна лейк https://tryavnalakehotel.bg/  и в други страници, предлагащи услугите на хотел Трявна лейк, имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата услуги, а не да ги представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на услугите в платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят в пълнота на предоставяната услуга и да създадат грешно впечатление за същата. Хотел Трявна лейк няма да носи отговорност за такива несъответствия, освен ако същите са съществени.

Цялото съдържание, присъстващо в сайта а именно –  логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи и изображения, чертежи, схеми, графики, дизайн, база данни, описания, методи, процеси, софтуер за резервации и други обекти на интелектуалната собственост и авторското право,  съдържанието на Общите условия, са собственост на „ЛИЕМ9“ ООД или на трети лица, от които дружеството е получило съгласие за възпроизвеждане и или има договор за използването на обекта на интелектуалната собственост и или авторското право. Хотел Трявна лейк запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е  начин със сайта или услугите, предлагани от нас. Посетителите в сайта могат да използват съдържанието единствено за целите на резервация Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия, както и за нарушаване на интелектуалната собственост и или авторски права.

Посетителите в сайта могат да копират, споделят, прехвърлят и/или използват съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящия раздел от този документ и е получено изрично писмено съгласие от страна на хотел Трявна лейк или третите лица, носители на авторски и други права върху интелектуална собственост, които са дали своето съгласие за използване на техни произведения и други обекти на интелектуалната собственост.

Хотел Трявна лейк дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към уеб сайта tryavnalakehotel.bg, само когато препратката е ясна и недвусмислена. Забранява се копирането на текстове от уеб сайта, поставянето им в други уеб сайтове без писмено съгласие на хотел Трявна лейк или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: tryavnalakehotel.bg“, като задължително линка следва да отвежда към цитираната интернет страница.

 1. Изменение на Общите условия

Настоящите Общи условия могат да бъдат променени едностранно от хотел Трявна лейк по всяко време чрез актуализирането им в интернет страницата и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Търговския закон и Закона за туризма. Актуализираните Общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им в Сайта спрямо всички бъдещи клиенти и гости, както и спрямо сключени преди изменението договори с клиенти юридически лица.  Измененията на Общите условия не засягат сключени преди актуализирането договори от разстояние, освен ако хотел Трявна лейк не е предвидило друго при спазване на действащото законодателство.

Общите условия влизат в сила незабавно спрямо всички ГОСТИ, без да е необходимо уведомяване, в случай че извършените промени на условията са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.